คุณแม่คนใหม่อย่าลืมตรวจสอบสิทธิประกันสังคมนะคะ จะได้ไม่พลาดสิทธิรับค่าคลอดบุตรค่ะ
 
1.ใครเบิกได้บ้าง ?
คุณแม่ที่ทำประกันสังคมจ่ายงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในเวลา 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตรเบิกได้ค่ะ
 
2.เบิกได้เท่าไหร่ ?
เบิกค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อครั้ง
 

3.เบิกได้กี่ครั้ง ?
เบิกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง คุณแม่จะมีลูกกี่คนเบิกได้หมดค่ะ
 
4.หยุดงานเพื่อลาคลอดเบิกประกันสังคมได้มั้ย ?
ได้ค่ะ ประกันสังคมจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน คิดจากฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม โดยฐานสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท เงินตรงส่วนนี้เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ลูกคนที่ 3 เบิกไม่ได้ค่ะ
 
5.ฝากท้องและคลอดโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามที่แจ้งประกันสังคมไว้ได้มั้ย ?
ได้ทุกโรงพยาบาลค่ะ คุณแม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วรวบรวมเอกสารยื่นเรื่องเบิกที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของคุณแม่

6.ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ใช้สิทธิ์เบิกของใคร ?
ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร และไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะ
 
7.ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีเบิกค่าคลอดบุตรได้มั้ยถ้าสามีเป็นผู้ประกันตนและมีภรรยาเพียงคนเดียว ?
สามีภรรยาที่อยู่กันกันโดยเปิดเผยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เบิกได้ค่ะ การยื่นคำขอให้ใช้หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสแทนทะเบียนสมรส
 
ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครในพื้น สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
 
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ โทรสายด่วน 1506 ค่ะ